Hur skriver man Java Ma-uttryck

Vilka skrivsätt kan man använda i 3-D diagram appletprogrammet?

Funktion Format
Typ Skrivsätt Kommentar
operatorer +
-
*
/
^
plus
minus
gånger
delat
upphöjd till
Funktioner cos(a)
sin(a)
tan(a)
acos(a)
asin(a)
atan(a)
atan2(a,b)
cosh(a)
sinh(a)
tanh(a)
acosh(a)
asinh(a)
atanh(a)
ceil(a)
frac(a)
floor(a)
int(a)
random(a)
round(a)
sign(a)
step(a)
max(a,b)
min(a,b)
mod(a,b)
log(a)
exp(a)
abs(a)
sqr(a)
sqrt(a)
Trig funktioner
räknar med
vinklar i radianer
arccos


(a=motstående,b=närliggande)
Hyperboliska
trig
närmaste högre heltal
-"avr tillägg"
närmaste lägre heltal
heltals värdet?verkar avrunda
0<=slumptal<a
avrunda


största
minsta
rest vid division


absolutvärdet |x|
kvadrat
kvadratrot
Konstanter pi
e
pi = 3.1416
e = 2.71828

Uttryck Funkar? Kommentar/lösning
cos(x^2)/(0.1+x) OK
sin(x*pi/2)/sqrt(+abs(x)) OK Varning! : x = 0 slättas över, trots "/0" ej definerat
x^-1 OK tolkas x^(-1) också x*-1 osv tolkas rätt
x^+2 OK  
cos(2x) Err Använd: cos(2*x)
1*y^2*(sin(t*2+1)/2+1/2) Flaxar Flygande matta? (c) JF
sin(20*sqrt(x^2+y^2)-t)/(20*sqrt(x^2+y^2)) OK Radial vatten våg från droppe (c) JF

CFL/JF version 2004-01-14