Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB!Hwangs
Rörelse längs en linje  till 2a applet (lutande planet)

Om man klickar [Start], rör sig den svarta kroppen till höger uppåt med den acceleration som är inställd i röda kurvan. Om man trycker [Reset] återställs kurvorna till utgångs läget (konstant acceleration = 34 m/s²).

x = sträcka eller läge, v = hastighet, a = acceleration
Den nedersta gröna grafen visar läget längs en sträcka, linje som funktion av tid för den svarta runda kroppen till höger om diagrammen.
Tidsskalan nedanför har sträckor för 0,1 s och lite längre streck för hela sekunder.
Om man går in med musen i x -t delen av graferna, framträder en punkt som följer musen längs den gröna linjen och visar också hur lutning är lika med v, hastigheten

Om man går in i v - t delen av graferna främträder motsvarande punkt som nu följer den blåa hastighets (v) grafen. Man ser hur lutning motsvarar höjden av den röda = accelerations grafen.

Om man låter musen röra sig i a-t delen av graferna. Framträder punkter som följer båda v och x graferna. Man kan avläsa a, v, och x värdena för motsvarande tid längs vänsterkanten. Kolla t.ex. hur står de är för t = 1 sek (första längre sträck).
De raka linjerna från origo i respektiv graf till slutvärdet fyller ingen funktion som jag har hittat.

Nu kommer det roliga. Du kan genom genom att "klicka och dra" i appletfönstret lägga in nya accelerationsvärden, även negativa. (Det blir konstant i det tidsintervallet du "drar" med värdet det hade när du släpper. Den siffran som visas medan du har musknappen nedtryckt är tidsvärdet, räknat från t=0). När du släpper musen uppdateras båda x och v graferna. Om du trycker [Start] rör sig svarta kroppen enligt diagrammen. Se figuren nedan!
Exempel på hur det kan se ut om man ändrar a kurvan
gröna kurvan blåa kurvan röda kurvan
läge hastighet acceleration
x v=dx/dt a=dv/dt

Lutande planet Upp

När man klickar i fönstret, rullar(glider?) en kropp nedför en lutande plan och x och vx - tid grafer ritas upp. När kulan nått botten och man far över diagramdelen med musen visar en blå linje läget i x led, och en röd linje hastigheten i det läget. När kulan är i botten kan man också klicka och dra i övre ändan av lutande planet och ändra lutningen. (höjden Y och tillhörande acceleration a visas ovanför. Time är tiden att fara utför hela lutande planet. I rutan bredvid visas t, x och v för musens läge (längs tidsaxeln) i grafen.

Kan du hitta sambandet mellan läge, hastighet och acceleration?
Upp
Dokument slutlinje
© Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2000-01-30
Fy/java/hwang/xva/xva.html