(Alla frågorna) Nästa fråga (4. b)

4. a)
(hela 4.=2p)
I en seriekrets med två resistorer anslutna till 12 V DC är R1=600 ohm, R2= 200 ohm. Beräkna strömmen I
Det var rätt!
Lösning: Rseries = 600+200=800 ohm
U=IR ger I=U/R=12/800=0,015 A eller 15 mA Det skulle vara riktigt om du svarar med A men det stod milliAmpere [mA] efter svarsrutan. Vad blir det då? Prova!
Strömmen söks. Vad binder ihop den med spänning och resistans? Ohms lag U=IR (kanske vanligaste sätt att skriva den) där U= spänning (i Volt), I=ström (i Ampere) och R=resistans (i ohm) Lös ut I! Hur? Dela med R! ger I = U/R Men vad skall vi använda för R? Det finns ju två olika? För seriekopplade resistorer kan man räkna ut deras "ersättningsresistans" (=vilken ensam resistans som skulle verka som de gör) med en enkel formel. R serie = R1+R2+R3+R4 I detta fall Rserie = 600+200 I=U/R blir då =12/800 =?? A [men vilken enhet efterfrågas?]


(c) CFL Jeff Forssell
senaste uppdatering 2003-02-17
Fy\delat\Fysik\ellaera\dp1-4a.htm