Tillbaka till ("Ins 4") SA_B2   Fysik  Studiearbete B3 (Ins 5)   SA_B4 ("Ins 6")Fram till

(den tredje för Fy B ) Quanta


1. En spole på 5 varv har ena kortsidan nedsänkt i ett homogent magnetfält enligt figuren till höger. Då strömmen genom spolen är 1,5 A påverkas den av en kraft på 45 mN. Bestäm magnetfältets flödestäthet samt kraftens riktning. Spolens kortsida är 4,0 cm.   Svara

2. Två mycket långa och från varandra isolerade ledare skär varandra under rät vinkel. I ledarna flyter strömmar, så som framgår av figuren nedan. Punkten P ligger i samma plan som ledarna. Bestäm den magnetiska flödestätheten till storlek och riktning i punkten P.   Svara


3. En elektron, e, rör sig i ett magnetfält vars riktning framgår av figuren till höger. Elektronens rörelse sker rakt upp från papperet. Rita en pil som visar den kraft varmed magnetfältet påverkar elektronen.   Svara [N]

4. En järnvägsvagn rullar mot en stoppbom, kolliderar med denna och studsar tillbaka med minskad hastighet. Järnvägsvagnen väger 16 ton. Dess hastighet är 2,0 m/s före stöten mot bommen och 0,5 m/s efter stöten. Tiden som järnvägsvagnen är i kontakt med stoppbommen uppskattas till 0,8 s. Beräkna medelvärdet på den kraft som påverkar stoppbommen under denna tid.    Svara [N]

5. En kula avfyras från ett sjörövarskepp med hastigheten 400,0 m/s. Kulbanan bildar i början vinkeln 50,0° mot den plana havsytan.

a) Hur högt når kulan om kanonen befinner sig 8 m över havsytan?   Svara
b) Hur långt når kulan innan den landar på däcket till ett handelsfartyg, 8 meter över havsytan?   Svara
c) Vilken banhastighet har kulan då den nått upp till halva banhöjden   Svara
. 6. En satellit placeras i en cirkulär bana kring jorden med hjälp av en raket som når höjden 1 200 km. På denna höjd tilldelas satelliten en sådan hastighet vinkelrätt mot lodlinjen att banan blir cirkulär. Bestäm satellitens omloppstid i banan kring jorden. Jordens radie kan sättas till 6 370 km.    Svara [s]

7. Beräkna den minsta tänkbara energikostnaden som skulle krävas om man kunde ge en kropp med massan 2,5 gram en hastighet som vore 90 % av ljushastigheten. Räkna med ett energipris av 40 öre/kWh. (Som jämförelse kan nämnas att en bordtennisboll väger 2,5 gram) Svara [SEK svenska kronor]

8. OBS ej samma siffror som gamla versionen. (innan 2001-10-10)
En personbil som tom väger 1300 kg har trasiga stötdämpare och har den 'ofjädrade massan' 150 kg (= massan av allt som ej vilar på bilens fjädringssystem; dvs hjulen och delar av hjulupphängningen m m ), belastas av fyra personer, som tillsammans väger 280 kg. Då de kliver in i bilen sjunker den ned 17.0 mm. Beräkna med vilken frekvens bilen troligen kommer att 'gunga' när den senare passerar ett gupp i vägbanan. Använd g = 9,80m/s² och svara med 3 gällande siffror. Svara Hz

9. Figuren (sedd uppifrån) visar en laserstråle med ljus av våglängden 6,30·10-7 m som träffar ett transmissionsgitter (med lodrätta ristor) placerat i en rökkammare. I en sådan kan man se laserstrålarna avbildade som streck. Konstruera i figuren de laserstrålar som man kan se i rökkammaren. Gitterkonstanten är 1,20 mm Svara [vinklar i °]


Upp
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2002-09-09 16:12;    Fy/insq/insq5.shtm   SA_B4 (Ins 6) Fram till