Tillbaka till ("Ins 3") SA_B1  Fysik  Studiearbete B2 (Ins 4)   SA B3 ("Ins 5") Fram till

(den andra för Fy B) (Quanta B)

1. En 8,0 cm lång ledare rör sig vinkelrät mot ett magnetfält med konstant hastighet av 0,50 m/s . På 1,8 s passerar ledaren ett flöde på 1,2×10-4 Wb.
a) Beräkna flödestätheten.    Svara
b) Beräkna den inducerade emk som uppstår i ledaren   Svara

2. Två raka skenor AB och CD är parallella och befinner sig på avståndet 1,50 m från varandra. Skenorna, vars resistans är försumbar, förenas mellan A och C av en resistor på 10,0 W . Vinkelrät mot skenornas plan finns ett homogent magnetfält med flödestätheten 0,100 T. En annan skena med resistansen 20,0 W glider med hastigheten 8,00 m/s längs de båda skenorna. Vad visar den inkopplade voltmetern?   Svara
10 ohms resistor och Voltmeter 
mellan t skenor
en 20 ohms resistor rör sig 8 m/s 
genom   X X X betecknat magnetfält.

3. En tongenerator lämnar en växelspänning vars momentanvärde, u kan beskrivas som en funktion av tiden enligt:
     u = 14×sin ( 400p×t)
a) Vad visar en voltmeter som kopplas till tongeneratorns utgång? Svara
b) Vilken frekvens har växelspänningen?Svara

Uppg 4 ser ut som "efter växelström" (men Fy A räcker):
4. Genom en resistor på 50 W passerar en växelström som varierar med tiden enligt figuren till höger. Hur stor effekt utvecklas i resistorn? Svara

Hur man räknar på nr 5 tas inte upp i Quanta. Kolla i din formelsamling under "växelström" och/eller kolla de första 3 tipsen i interaktiva frågan.
5. Med en watt-meter mäts effektutvecklingen i en krets. Man finner att den är 92,5 W . Samtidigt mäts spänningen till 227 V och strömmen till 0,52 A. Beräkna fasförskjutningen i kretsen. Svara [° grader]

Ström-tid diagram med fyrkantsvåg som pendlar mellan 30mA och -30mA
6. En kondensator är ansluten till en 50-periodig växelspänning. Spänningen och strömmens effektivvärden är 60 V respektive 40 mA. a) Bestäm kondensatorns reaktans. Svara
b) Bestäm kondensatorns kapacitans. Svara [µF]
c) Bestäm strömmens effektivvärde om frekvensen ändras till 125 Hz och spänningen är oförändrad. Svara

7. En transformator har 600 varv i primär lindningen och 10 000 varv i sekundär lindningen. Den har en järnkärna som leder 96,0% av magnetiska flödet från primär spolen genom sekundär lindningen. Om man matar primärlindningen med 24,0 Volt, 50,0 Hz spänning, vad blir den inducerade spänning på sekundärsidan? Svara

8. Magnetiska vågen i bilden balanserar utan kraft vid F om den är utan ström. Man bestämmer vid en mätning i en spole, kraften F till
2,5× 10-2 N då ledarens längd, l = 15,0 cm och strömmen I = 0,15 A. Beräkna den magnetiska flödestätheten B.    Svara

magnetisk balansvåg
9. En elektron accelereras i ett elektriskt fält med spänningen 500 V. När elektronen passerat hela det elektriska fältet, kommer den in i ett magnetfält som är riktat vinkelrätt mot elektronens rörelseriktning och har flödestätheten 1,6 × 10-4 T. Hur stor är den magnetiska kraft som påverkar elektronen? Elektronen kan betraktas som 'stillastående' före accelerationen.   Svara
Upp
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-05-21 ;    Fy/delat/Fysik/Binsu/insq4.shtm   SA_B3 (Ins 5) Fram till