Fysik Studiearbete B1 (Ins 3)  SA_B2 (Ins 4) Fram till

(den första för Fy B) Anpassad till ordningen i Quanta B

Kom ihåg att du kan använda Tips i de interaktiva frågor om du inte vet hur du skall börja eller om du fastnat! Det finns många tips till varje fråga.

Repetition av Fy A:     mera Ellära repetionsfrågor Fram till
1. Två parallellkopplade resistorer (10,0 W respektive 8,0 W ) kopplas till ett galvaniskt element vars EMK är 1,5 V och inre resistans 0,18 W . Rita kopplingsschema och beräkna strömmen genom 10,0 W -resistorn.!   Svara

2. En bil accelererar från stillastående till 110 km/h. Omedelbart efter det att bilen nått denna hastighet bromsas den tills den stannar. Tiden från start till stopp är 31 s. Då hastigheten ökar är accelerationen konstant. Likaså är accelerationen konstant under inbromsningen då hastigheten minskar. Hur lång sträcka har bilen tillryggalagt mellan start och stopp?  Svara

3. Potential begreppet nämns inte i Quanta. Det är spänningen mätt utifrån en jordad punkt som sägs ha potentialen 0 Volt. Beräkna potentialen i punkten C i den avbildade kopplingen, där punkten B är jordad.    Svara
potentialvandring 4 resistorer
4. Figuren nedan visar ett tvärsnitt genom två långa parallella ledare L1 och L2. Strömmen är lika stor i båda ledarna. I punkten A är den magnetiska flödestätheten 60 mT. Hur stor är den i punkten B?   Svara [mT]
2 parallella ledare

Om frågor 5-8: Kondensatorer (som t ex parallella metallplattor tas upp mest i Quanta A boken) se studieanvisningen för Magnetism avsnittet och er formelsamling!

5. Mellan två parallella metallplattor är spänningen 500 V. Avståndet mellan plattorna är 50,0 mm. Beräkna kraften på en partikel med laddningen 5,0 nC som befinner sig mellan plattorna.   Svara

6. En plattkondensator har kapacitansen 2,0 m F. Den består av två metallfolier med papper (e r = 2,4) i mellanrummet. Avståndet mellan folierna är 0,15 mm. Hur stor area har vardera metallfolien?
(Obs. e = e r× e o)    Svara
7. Beräkna ersättningskapacitansen i den här kopplingen.
   Svara [µF]
4 capacitanser
8. Två kondensatorer är laddade enligt figuren nedan. Man ansluter plusplatta till plusplatta och minusplatta till minusplatta. Hur stor stor är därefter spänningen över kondensatorerna?   Svara

2 kondensatorer

9. En elektron befinner sig i ett homogent elektriskt fält med fältstyrkan 650 V/m. Hur stor är den elektrostatiska kraft som påverkar elektronen?  Svara

Upp
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2004-02-19 ;    %%KURSID%%/Delat/Fysik/Binsu/insq3.shtm  SA_B2 (Ins 4) Fram till